1. Parking Hatlapa jest parkingiem dozorowanym, płatnym. Parking jest czynny 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu .
2. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym „regulaminie” i zobowiązuje sie do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
3. Cena za pozostawienie pojazdu na parkingu podana jest w cenniku opłat za parkowanie.
4. Opłata za parkowanie jest uiszczana gotówką w dniu wjazdu na parking.
5. Opłata parkingowa liczona jest za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny postoju pojazdu.
6. Nie zwracamy opłaty za parkowanie niewykorzystane lub krótsze od zarezerwowanego.
7. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.
8. Zaparkowany pojazd powinien mie szczelnie zamknięte szyby i wszelkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Parking nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nie zastosowania sie do tego punktu.
9. Osoba oddająca samochód na parking ma obowiązek okazać obsłudze parkingu wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak również braki w jego wyposażeniu i osprzęcie zewnętrznym.
10. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.
11. Na żądanie pracownika Klient powinien okaza dowód rejestracyjny pojazdu.
12. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez klienta dopiero po okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.
13. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń. Za rzeczy pozostawione wewnątrz pojazdu w wypadku, gdy pojazd nie został zamknięty parking nie odpowiada.
14. Na terenie Parkingu:
– obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
– obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenie papierosów.
15. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu.
17. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.
18. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.
19. Parking Hatlapa nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
20. Parking wystawia Faktury VAT za użytkowanie parkingu na życzenie.
21. Obsługa parkingu nie zabiera kluczyków od samochodów pozostawionych na parkingu.